Helsingin kaupungin budjettiraamista vuodelle 2012

Helsingin kaupungin budjettiraamista vuodelle 2012

Pro kuntapalvelut- verkosto 02.01.2011

Helsingin kaupungin talousarvion raamit vuodelle 2012 tulevat käsittelyyn lähiaikoina. Vuoden 2011 budjetin käsittelyn yhteydessä korostettiin kaupungin rahoitusaseman heikkenemistä. Rahoitusaseman heikkenemiseen lääkettä haettiin käyttömenojen ja investointien supistamisesta ja velanotosta. Kuluvan vuoden talousarvion käyttömenot kasvavat vain yhdellä prosenttiyksiköllä kaupungin vuoden 2010 toteutuviin menoihin verrattuna (Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2010). Kuntatalouden arvioituun 2,5 prosenttiyksikön kustannustason nousuun verrattuna menojen pitäisi olla noin 60 miljoonaa euroa suuremmat.

Kaupungin talousarvio on ollut toistuvasti alimitoitettu sosiaali- ja terveystoimen menojen osalta. Vuoden 2010 talousarvion käyttömenot ylitetään n. 140 miljoonalla eurolla, josta suurin osa tulee sosiaali- ja terveystoimesta.  Verkostomme on ollut huolissaan tästä alibudjetoinnista. Se vaikeuttaa kaupungin palvelujen järjestämistä kuntalaisille, rasittaa henkilökuntaa ja johtaa talousarvion merkityksen vähenemiseen. Voimme vain kuvitella, millaista on toteuttaa esim. kotipalvelun toimintaa, kun lisääntynyttä työmäärää ja palkkakulujen nousua pyritään kompensoimaan sijaisuuksia vähentämällä (Talouden ja toiminnan seuranraportti 4/2010). Vanhusten laitoshoidon vähentäminen ei näytä tämän perusteella johtaneen riittävään resurssien lisäykseen kotihoidossa.

Haluamme tällä kannanotolla paitsi ilmaista huolemme alibudjetoinnin vaikutuksista, myös kiinnittää huomiota kaupungin talouden joustokohtiin, joilla vuoden 2012 budjettiraamia voitaisiin korottaa vuoden 2011 budjetin tasosta.

Helsingin Energian tuloksesta tehtävä siirto kaupungin toimintapääomaan voitaisiin ottaa mukaan budjettiin. Kaupungin vuoden 2011 hyväksytyn talousarvion mukaan  ”Taloussuunnitelmakaudella Helsingin Energian tuloutuskyky säilyy lähes nykyisellä tasolla, mutta asettuu sen jälkeen nykyistä huomattavasti alhaisemmalle tasolle.”. Siis vuosien 2012 ja 2013 talousarvioihin voitaisiin tämä kaupungin vakiintunut n. 200 miljoonan euron tulo ottaa mukaan.

Vuoden 2011 talousarvion kunnallisverotulot perustuvat arvioon vuoden 2010 verotuloista. Vuoden 2010 verotulot toteutuivat huomattavasti arvioitua korkeampina. Onkin todennäköistä, että vuoden 2011 talousarvion verotulot tulevat ylittymään. Tämä ylitys on mekaanisesti laskien noin 100 miljoonaa  euroa. Vuoden 2012 raamin verotuloja voitaisiin tarkastella tämä huomioiden.

Kaupungin maksuvalmius on hyvä. Tinkimällä maksuvalmiuden tasosta saataisiin käyttöön kertaluonteisesti vähintään pari sataa miljoonaa euroa.

Helsingin Veden toimintojen luovutus Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymälle synnytti kaupungille n. 550 miljoonan euron myyntivoiton. Myyntivoitto tuloutuu kaupungin kassaan lainaehtojen mukaan 49 vuoden aikana lainan vapaavuosien päätyttyä. Myyntivoittojen tuloutuksilla voidaan rahoittaa esimerkiksi vanhuspalveluihin vuoden 2011 talousarvioon tehty määrärahan lisäys. Vanhushuollon  menojen supistamiselle ei löydy  taloudellisia perusteita. Vanhuksista huolehtimiseen meitä velvoittaa perustuslaki ja ihmisoikeudet.

Keskustelemme mielellänne kanssanne esittämistämme näkökohdista.

Helsingin Pro-kuntapalvelut verkosto

puolesta

Ritva Pitkänen

KTM, yritystutkija

Vastaa